Zakres usług prawnych

Umowy

 • Analiza i redagowanie umów,
 • negocjowanie warunków umów.

Windykacja

 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności.

Postępowania sądowe

 • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całego kraju.

Doradztwo prawne

 • Bieżące doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorcy,
 • opinie prawne, redagowanie aktów wewnętrznych (regulaminów),
 • korespondencja przedsądowa,
 • negocjacje z kontrahentami.

Sprawy administracyjne

 • Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej,
 • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Spółki handlowe

 • Tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności,
 • obsługa zgromadzeń organów spółek,
 • doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami, zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prawo Zamówień Publicznych

 • Doradztwo i reprezentacja wykonawcy w postępowaniu przetargowym (przed Zamawiającym i Krajową Izbą Odwoławczą).

oraz inne usługi prawne, w zależności od zapotrzebowania Klienta.