Zakres usług prawnych

Umowy

  • Analiza i redagowanie umów,
  • negocjowanie warunków umów.

Windykacja

  • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
  • prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności.

Postępowania sądowe

  • Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi na terenie całego kraju.

Doradztwo prawne

  • Bieżące doradztwo prawne we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorcy,
  • opinie prawne, redagowanie aktów wewnętrznych (regulaminów),
  • korespondencja przedsądowa,
  • negocjacje z kontrahentami.

Sprawy administracyjne

  • Reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej,
  • doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Spółki handlowe

  • Tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego,
  • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności,
  • obsługa zgromadzeń organów spółek,
  • doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami, zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prawo Zamówień Publicznych

  • Doradztwo i reprezentacja wykonawcy w postępowaniu przetargowym (przed Zamawiającym i Krajową Izbą Odwoławczą).

oraz inne usługi prawne, w zależności od zapotrzebowania Klienta.